header

O NAS

Od dwudziestu lat prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych, translatorskich, konsultingowych i badawczych na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym, a także unijnym.

I. Prowadzimy pozaszkolne formy edukacji, tj. kursy i szkolenia w zakresie:

  • nauczanie języków obcych,
  • nauczanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
  • kursy i szkolenia dot. zarządzania jakością,
  • kursy i szkolenia dot. ekonomii i rachunkowości,
  • kursy i szkolenia dot. zagadnień administracyjno–biurowych, prowadzenia kadr i płac oraz księgowości komputerowej,
  • kursy i szkolenia dot. przedsiębiorczości oraz pozyskiwania środków unijnych dla MŚP,
  • kursy i szkolenia dot. pozyskiwania środków unijnych dla JST i społeczności lokalnych,
  • zagadnień handlowych, fakturowania i obsługi kas fiskalnych oraz terminali płatniczych,
  • kursy i szkolenia dot. opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
  • warsztaty psychospołeczne.

II. Działamy w zakresie tłumaczeń pisemnych (w tym przysięgłych) i ustnych (konsekutywnych i symul–tanicznych) z języków obcych na jęz. polski i odwrotnie.

III. Prowadzimy doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz w zak–resie pozyskiwania funduszy UE, EOG i in.

IV. Prowadzimy badania w dziedzinie nauk społecznych, psychologii i pedagogiki; diagnozujemy predys–pozycje społeczne i zawodowe oraz efektywności szkoleń.

V. Zarządzamy, monitorujemy i ewaluujemy projekty współfinansowanych ze środków pomocowych UE, EOG i in.

VI. Organizujemy seminaria, konferencje, wyjazdy studyjne i inne imprezy turystyczne (w tym zagraniczne), misje gospodarcze oraz staże i praktyki zawodowe, a także turnusy rehabilitacyjne.

VII. Świadczymy usługi leasingu pracowniczego polegające na kierowaniu pracowników tymczasowych do świadczenia pracy na rzecz i pod kierunkiem Zamawiających.

skan certyfikatu