• Nazwa kursu Liczba godzin Cel kursu Koszt kursu
  Szkolenie przygotowujące do egzaminu EBC*L – Poziom A 60 aktualizacja kompetencji ekonomicznych  ceny dostępne pod nr telefonu + 48 41 368-76-22
  Szkolenie przygotowujące do egzaminu EBC*L – Poziom A 120 zdobycie wiedzy i umiejętności biznesowych ceny dostępne pod nr telefonu + 48 41 368-76-22

   

  • czynni przedsiębiorcy,
  • osoby, pragnące uruchomić własną działalność gospodarczą,
  • pracownicy wykonujący zawody ekonomiczne,
  • pracownicy wykonujący zawody nieekonomiczne,
  • studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich,
  • absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich,
  • osoby powracające na rynek pracy,
  • uczniowie szkół średnich, pragnący studiować ekonomię.

  .

 • Celem szkolenia jest aktualizacja lub zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • istoty i zasad rachunkowości,
  • zasad sporządzania i czytania bilansu,
  • segmentów rachunku zysku i strat,
  • metod amortyzacji środków trwałych,
  • istoty rachunku przepływów pieniężnych,
  • zasad przeprowadzania inwentaryzacji,
  • istoty rozliczeń międzyokresowych,
  • zasad tworzenia rezerw,
  • elementów i układu informacji dodatkowej,
  • analizowania i interpretowania sprawozdań finansowych,
  • podstawowej terminologii dot. analizy finansowej,
  • obliczania i interpretowania wybranych wskaźników ekonomicznych,
  • efektu dźwigni finansowej,
  • roli rachunkowości zarządczej,
  • możliwości stosowania różnych wariantów rachunku kosztów,
  • rodzajów i metod kalkulacji,
  • kosztów stałych i zmiennych oraz analizy progu rentowności,
  • zasad kalkulacji ceny sprzedaży oraz podatku VAT,
  • form prowadzenia działalności gospodarczej waz z ich wadami i zaletami,
  • organów spółki kapitałowej,
  • rozumienia podstawowych regulacji prawnych.

  .


 • MODUŁ I: Bilans oraz pozostałe części sprawozdania finansowego

  1.1    Zasady sporządzania bilansu

  1.2    Aktywa, czyli majątek firmy

  1.3    Pasywa, czyli kapitał firmy

  1.4    Inwentaryzacja

  1.5    Rachunek zysków i strat

  1.6    Operacje gospodarcze, czyli rachunkowość w praktyce

  1.7    Należności i zobowiązania

  1.8    Amortyzacja majątku trwałego

  1.9    Rachunek przepływów pieniężnych

  1.10  Rezerwy kapitałowe, czyli jak ograniczyć ryzyko finansowe firmy

  1.11  Rozliczenia międzyokresowe kosztów

  1.12  Zakres i cel informacji dodatkowej


  MODUŁ II: Analiza wskaźnikowa sytuacji gospodarczej

  2.1    Analiza finansowa firmy (wskaźniki: rentowności, płynności finansowej, aktywności, zadłużenia)

  2.2    Dźwignia finansowa

  2.3    Wskaźniki rynku kapitałowego


  MODUŁ III: Rachunek i kalkulacja kosztów firmy

  3.1    Cele rachunków kosztów

  3.2    Podstawowe pojęcia z rachunków kosztów

  3.3    Analiza progu rentowności

  3.4    Rodzaje i metody kalkulacji

  3.5    Kalkulacja cen

  3.6    Podatek VAT jako element ceny

  3.7    Struktura rynku a wyznaczanie ceny

  3.8    Popyt i podaż – Funkcja: cena – zbyt


  MODUŁ IV: Podstawy prawa gospodarczego

  4.1    System prawa – podstawowe definicje

  4.2    Charakterystyka przedsiębiorczości indywidualnej oraz spółek handlowych

  4.3    Organy spółki kapitałowej

  4.4    Kapitał spółki handlowej

  4.5    Fuzje przedsiębiorstw

  .

 • Program szkolenia EBC*L podzielony jest na cztery moduły. Każdy z modułów trwa 30 godz. lekcyjnych (dot. kursu 120–godzinnego) lub 15 godz. lekcyjnych (dot. kursu 60–godzinnego). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godz. 16–20 (pięć godz. lekcyjnych + dwie 15–minutowe przerwy). Po zakończenia kursu –  dla chętnych – organizowany jest międzynarodowy egzamin EBC*L. Maksymalna liczba osób w grupie – 10.

  .

  • ceny dostępne pod nr telefonu + 48 41 368-76-22

  W cenę kursu wliczony jest koszt podręcznika: „Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych – przewodnik po ekonomii”, autorzy: Teresa Nowicka, Ewa Janiszewska–Świderska oraz Jarosław Czaja. Odpłatność za szkolenie jest rozkładana na 4 raty (dot. kursu 120–godzinnego) lub 2 raty (dot. kursu 60–godzinnego). Studentom studiów: licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych oraz uczniom przysługuje 10% rabat.

  .

 • Podstawą zapisu na kurs EBC*L jest złożenie w biurze Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnym EBC*L następujących dokumentów:

  • wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej CTDiE,
  • dowodu wpłaty pierwszej raty,
  • kopii legitymacji studenckiej lub szkolnej (dla osób uprawnionych do rabatu).

  .

 • Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC

  Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne EBC*L

  ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce
  tel.:     + 48 41 368-76-22

  fax:     + 48 41 242-10-26

  e–mail:   biuro@certyfikaty-ebcl.pl

  Kierownik Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego PRAGMATIC:                   Jolanta Baran

  kom.:  + 48 504-081-790, e–mail: jolanta.baran@certyfikaty-ebcl.pl

  Z–ca kierownika Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego PRAGMATIC:        Aneta Głąb

  kom.:  + 48 791-415-432, e–mail: aneta.glab@certyfikaty-ebcl.pl

  LICZBA MIEJSC NA EGZAMINIE EBC*L OGRANICZONA. O ZAPISIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.